Privacyverklaring

Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring van persoons gegevens is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Hermans Elektra bv., Stammerkamp 8, 1112 VH Diemen (www.hermansbv.com). Hermans Elektra bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan, waarvoor wij deze nodig hebben en welke rechten u heeft.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Hermans Elektra B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze diensten, en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Doeleinden van verwerking

Hermans Elektra B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten, en levering van goederen;
  •  relatiebeheer;
  •  product- en dienstontwikkeling; 
  •  administratieve handelingen
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • personeelsadministratie
  • sollicitatieprocedure
  • aanbiedingen
  • wettelijke verplichtingen

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Hermans Elektra b.v. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact

met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen

nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Dit doen wij zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, functie, email adres en verdere contactgegevens.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Hermans Elektra B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Hermans Elektra B.V.

Ontvangers van persoonsgegevens

Hermans Elektra B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Hermans Elektra B.V. Deze database is goed beveiligd volgens Europese normen en wetgeving.

Hermans Elektra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbreuk, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Wij zullen uw gegevens nooit langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Hermans Elektra b.v. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Hermans Elektra b.v. maakt dan ook intern gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Hermans Elektra b.v. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen, geheel in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Cookies

Hermans Elektra b.v. maakt gebruik op haar website van cookies:

Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen.

Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in

een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van

de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Hermans Elektra b.v.is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder Hermans Elektra b.v. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Recht inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Hermans Elektra b.v. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Hermans Elektra b.v. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@hermansbv.com

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Hermans Elektra b.v. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken

of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. Ook kunt u een klacht indienen bij de autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Aan het samenstellen van onze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden voordoen. Hermans Elektra bv aanvaardt geenaansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van de website.

Wijzigingen

Hermans Elektra b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

Versie: 1.2

Opgemaakt: 4 januari 2019